Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Dudziak_bezpieczniezyc.pl
z siedzibą w Swarzędzu

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: kontakt@bezpieczniezyc.pl

 Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oferowania przez nas naszych produktów, rozpatrywania reklamacji w związku zawartymi z nami umowami, złożonymi zamówieniami, wymogami ustawowymi, przepisami podatkowymi, w celach kontaktowych, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b,c,f. Rozporządzenia

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO,
Okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Prawo osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do cofnięcia zgody

W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo nie wyrażać zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do jej cofnięcia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania zamówienia.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

Last modified: Thursday, 23 April 2020, 8:11 PM